Papírové nezbytnosti

04.09.2018

Prázdniny utekly jako voda, tropické dny snad máme už za sebou a konečně začalo trochu pršet..., ale my jedeme stále v plném zápřahu!

Mimo zdokonalování komfortu všech zvířat - býčci a telátka dostali zbrusu novou velkou pastvinu, kačenky sdílí ohradu plnou stromů a zajímavých zákoutí s pštrosama, kozenky mají nové mobilní ohrazovací sítě, by měly neustále čerstvou pastvu - se musíme věnovat také byrokratickým záležitostem.. A veřte, že toho není málo! 


Jen pro představu, co Vás čeká, kdybyste se někdy rozhodli zemědělčit: 

 • Registrace stáje, stájový registr, evidence zvířat - většina se děje pod záštitou organizace ČMSCH - Českomoravský svaz chovatelů - kam pošlete vyplněný registrační lístek chovatele, podle kterého Vám bude přiděleno číslo hospodářství, pod kterým pak budete vystupovat
 • Je fajn si zrovna zřídit i přístupové údaje do Portálu farmáře, přes který můžete vést online stájový registr (a mít tak vše ihned pod kontrolou - vřele doporučujeme) a kde mimo jiné podáváte také žádosti o dotace a vedete taky všechny možné evidence (viz níže)

 • Pokud se rozhodnete být zemědělským podnikatelem (což je pro čerpání dotací jedna z mnoha podmínek), musíte se registrovat na Živnostenském úřadě k získání Osvědčení o zápisu do registru zemědělských podnikatelů. Za zápis zaplatíte 1 000 Kč.

 • Mezitím je nutné vypracovat Pohotovostní plán pro případ vzniku nebezpečných nákaz zvířat a mimořádných událostí, který se konzultuje se Státní veterinární správou a potvrzený se pak musí poslat na místně příslušné pracoviště. Vzor k vypracování naleznete přímo na stránkách Státní veterinární správy

 • Dále je nutné mít vypracovaný Havarijní plán, který schvaluje místně příslušný vodoprávní úřad a je nutné mít také stanovisko Povodí. Na stránkách Ministerstva zemědělství lze najít vodítko, jak takový plán vypracovat. Jedná se o dokument, který se vypracovává na základě  č . 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 450 /2005 Sb., o zacházení se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Existují firmy, které za zpracování takového dokumentu (dle rozsahu)  berou 3 - 10 000 Kč.

 • Jako výrobce krmiv (což je každý zemědělec, který i suší seno nebo dělá senáž pro vlastní spotřebu v podniku, tzv. prvovýroba) je nutné se registrovat na ÚKZUZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, kde zaplatíte kolek ve výši 100 Kč.  Registrace se provádí na základě žádosti o schválení nebo registraci provozu podle § 4 a 5 Zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. 

 • Jako zemědělský podnikatel musíte mít dále zpracovaný dokument základního hodnocení rizika ekologické újmy, která se zpracovává v souladu se zákonem č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy.  Formulář si můžete vyplnit na portále Techem, anebo oslovit specialistu (cena od 1 do 4 tis. Kč.) Vyplněný formulář stačí vytisknout a založit do, nyní už o něco tlustší, složky.

K těmto všem prvotním povinnostem se samozřejmě vážou povinnosti pravidelných evidencí a hlášení, které je nutné udržovat aktuální nejlépe v každou danou minutu...

 • Stájový registr - je nutné aby veškerá zvířata, která se nachází na Vašem hospodářství byla evidovaná a označená patřičným způsobem. Od roku 2017 byla navíc zpřísněna lhůta hlášení, kdy máte maximálně 7 dní na to, ohlásit jakoukoliv změnu - prodej, nákup, narození, porážku... A nejsou tolerovány žádné pozdní hlášení, vše je ihned vyhodnoceno jako porušení a je s vámi zahájeno správní řízení...
 • Evidence výroby a spotřeby krmiv - jako registrovaný výrobce krmiv na vás připadá povinnost evidovat kde a kým bylo krmivo vyrobeno, spotřebováno, nakoupeno, prodáno.. Platí to jak pro seno, senáž, tak také minerální lizy a výživové doplňky. V případě ekologického zemědělství jsou tyto povinnosti rozšířené ještě o mnohé další podrobnější informace, které musíte dodržovat a vykazovat
 • Evidence produkce a skladování hnojiv - Povinnost vést evidenci hnojení má každý zemědělec podle zákona č. 156/1998 Sb. Lze využít online nástroj přes Portál farmáře, naleznete zde i příručky, jak s evidencí pracovat - nám trošku trvalo, než jsme na ten princip přišli..
 • Evidence pastvy - úzce souvisí s evidencí produkce a skladování hnojiv. Pokud navíc zvířata pasete a pobíráte na ně dotace, je nutné dodržovat dané intervaly pastvy. Taktéž se dá vést online přes Portál farmáře.

 • Evidence léků a léčení zvířat - Záznamy o použití léčivých přípravků a záznamy vedené o výdeji nebo distribuci léčivých přípravků (dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a z navazující vyhlášky č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče) - lze vést ručně nebo opět prostřednictvím Portálu farmáře.

Rozhodně neberte tento výčet základních povinností za úplný, sami na spoustu věcí přicházíme až v průběhu samotného fungování... Nikde jsme totiž dosud nenašli žádný podrobný seznam povinností, co je potřeba všechno udělat a kam všude je nutné se registrovat nebo evidovat... Ve spoustě formalit je nám inspirací a vodítkem ekofarma Valaška, které tímto mockrát děkujeme!

Tak co? Budete taky nadšeným zemědělcem?