— Pacht zemědělských pozemků —

Pachtovní smlouva nahradila od 1.1.2014 nájemní smlouvu na pronájem zemědělských pozemků. Pachtovní smlouva je tedy v součastnosti jedinou možnou smlouvou pro vymezení pronájmu zemědělské půdy a zamědělských objektů. Hlavním rozdílem mezi nájemní a pachtovní smlouvou je, že se pachtýř ve smlouvě zavazuje půdu zušlechťovat a brát z ní užitky. Odlišnost tedy spočívá v tom, že podstatou nájmu je přenechání předmětu jiné osobě k užívání, kdežto pacht obsahuje k právu užívat ještě navíc právo požívat věc, tudíž brát z ní užitky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V KOSTCE

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. stanovuje:

Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.

Je-li propachtován zemědělský nebo lesní pozemek, je ujednán zemědělský pacht.

Pachtovné se platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu.

Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět ve dvanáctiměsíční výpovědní době.

Převedl-li pronajímatel vlastnické právo k věci, nejsou pro nového vlastníka závazná ujednání o pronajímatelových povinnostech, které zákon nestanoví. To neplatí pokud nový vlastník o těchto ujednáních věděl.

Zemře-li pachtýř, má pachtýřův dědic právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu určitou; výpověď musí být podána do šesti měsíců ode dne, kdy pachtýř zemřel.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud nový vlastní zemědělského pozemku nebyl seznámen s obsahem pachtovní smlouvy, kterou uzavřel vlastník předcházející jako propachtovatel, nebude nový vlastník vázán nad rámec povinností NOZ. To může znamenat, že pro nového vlastníka nebudou platit veškerá ujednání dosavadních stran  jdoucí nad rámec NOZ, což může být například odchylné  ujednání o délce výpovědní doby

POKUD MÁTE UZAVŘENOU PACHTOVNÍ SMLOUVU S UJEDNÁNÍM NÁD RÁMEC ZÁKONA, KTERÉ VÁS ZÁMĚRNĚ ZNEVÝHODŇUJE, NEVÁHEJTE A VYPOVĚZTE JI CO NEJDŘÍVE, ABYSTE PO UPLYNUTÍ VÝPOVĚDNÍ DOBY MOHLI UZAVŘÍT SMLOUVU NOVOU, PRO VÁS ZA VÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK!

RÁDI VÁM POMŮŽEME VYMÝTIT NEKALÉ PRAKTIKY ZEMĚDĚLSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

— Vzory pachtovních smluv —

Ministerstvo zemědělství připravilo pro zemědělce a vlastníky zemědělské půdy vzory pachtovních smluv - srovnejte znění s Vaší uzavřenou smlouvu! Zájemci si mohou vybírat ze 4 variant a znění si dále upravovat.

www.eagri.cz -> právní predpisy - > vzory smluv