JSME ÚŠPĚŠNÝM ŽADATELEM MLADÉHO ZEMĚDĚLCE

06.03.2017

Farma HORNÍ KONEC je úspěšným žadatelem dotačního titulu Zahájení činnosti mladých zemědělců

Cílem tohoto opatření je napomoci generační obnově v zemědělství a současně usnadnit vstup dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví. K naplňování opatření povede podpora realizace podnikatelského plánu k zahájení činnosti mladých zemědělců, v rámci které získají mladí zemědělci prostředky např. do zemědělských staveb, technologií, nemovitostí, speciálních mobilních strojů a na investice pro zpracování vlastních produktů. Podpora má vedle ekonomických přínosů pro příjemce dotace řadu dalších pozitivních faktorů pro venkov - umožňuje udržet pracovní místa a vytvářet nové pracovní příležitosti i pro nekvalifikované pracovní síly, napomáhá udržet zdroje i posílit ekonomický potenciál v regionu, a v neposlední řadě přispívá k zachování nebo rozvoji služeb na venkově, a tím ke stabilizaci venkovských oblastí.
Zdroj: SZIF

Hlavním cílem tohoto projektu je pokračování v hospodářství po rodičích a jeho značný rozvoj, zejména rozšíření základního stáda skotu i koz se zvýšeným genetickým potenciálem plemenných a chovných zvířat a navázání spolupráce s dětmi, místní a okolními školkami a školami formou exkurzí a vzělávacích programů.

Mezi hlavní výstupy lze zařadit získání odborné kvalifikace pro výkon obecných zemědělských činností, dodávku zemědělské techniky a zvýšení majetkového vybavení. Dalším výstupem je i zřízení minimlékárny s prodejem vlastního zpracovaného mléka a mléčných výrobků.