Absurdity a zákeřnosti SZIF aneb prý "Pomáháme českému zemědělství"

29.01.2020

Ačkoli má Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na své webové stránce jako motto slogan "Pomáháme českému zemědělství", z vlastní zkušenosti můžeme tvrdit naprostý opak! Přečtěte si v kostce, jak stát pomáhá mladým zemědělcům...

Jelikož se minulý rok Asociace soukromého zemědělství ČR zabývala velkou spoustou případů, kdy se nejen mladí zemědělci dostali díky nesmyslným postupům SZIF do existenčních problémů, byla vydána tisková zpráva včetně konkrétních příkladů...

"Na všech jednáních průřezově celou Evropou se volá po nutnosti generační obměny v zemědělství."

"Případů nulové tolerance SZIF k mladým a začínajícím zemědělcům je spousta a tato skutečnost je zcela absurdní ve světle přístupu SZIF k vyplácení dotací firmám, které ovládá člověk ve střetu zájmů, jenž tak porušuje podmínky dotací z pohledu celé EU. To ASZ ČR kategoricky odsuzuje a konstatuje, že takto si "pomoc českému zemědělství" rozhodně nepředstavuje." 

"Celá řada absurdních případů z praxe SZIF je odrazem českého přístupu, zatíženého neúměrnou byrokracií, který s alibistickým odvoláním na evropská pravidla doslova dusí rodinné farmy, a to bez jakékoliv ochoty nalézt rozumné a funkční řešení v reálných životních situacích, jež se jednoduše stávají. Ve světle toho je udivující, že na druhou stranu česká platební agentura spěchá, aby byly ještě před dořešením celé kauzy s evropským rozměrem proplaceny peníze obřím zemědělským firmám, patřícím do holdingu předsedy vlády, jenž má přitom zcela jasný problém se střetem zájmů, který konstatovala auditní zpráva Evropské komise. Nevěříme, že tento český přístup je ten, kterým by se měla reálně provádět Společná zemědělská politika EU, která stojí na normálních rodinných farmách."

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR


Odkaz na celou tiskovou zprávu ASZ:  https://www.asz.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=249189&slozka=5880&as4uOriginalDomain=www.asz.cz&as4u_protocol=https&

Konkrétní příklady: https://www.asz.cz/filemanager/files/594296.pdf


Náš případ:

Žadatel se obrátil na ASZ s žádostí o pomoc ve věci nastavení splátkového kalendáře při vrácení první splátky dotace. Farmu žadatele těsně před podáním žádosti o platbu postihl požár, který zničil většinu věcí pořízených v rámci projektu. SZIF bohužel jako jediné řešení situace doporučil ukončení projektu a vrácení vyplacené první splátky. Žadatel s takto navrženým řešením souhlasil jenom proto, že mu bylo ústy úředníků přislíbeno poskytnutí
splátkového kalendáře. O půl roku později se však při vydání rozhodnutí o vrácení dotace ukázalo, že tato informace byla mylná a žadateli žádný splátkový kalendář nemůže být poskytnut. Žadateli bylo rovněž sděleno, že neoznámil zásah vyšší moci a tudíž musí částku vrátit ve lhůtě 60 dnů od vydání rozhodnutí. Žadatel se pozastavil nad tím, že možnost oznámení zásahu vyšší moci mu nebyla ze strany SZIF doporučena dříve a snažil se toto oznámení učinit dodatečně. Případem se zabýval jak SZIF, tak MZe dalších šest měsíců. Žadatel mezitím sehnal finanční prostředky na uhrazení alespoň poloviny "dluhu" - části dotace rovnající se podílu financovanému ze zdrojů EU. Řešení, které by pomohlo žadateli z kritické životní situace, se však nakonec nenašlo.
Po roce trvajících jednání s úřady přišel žadateli dopis ministra, který mu suše sděluje, že v případech spadajících do vyšší moci je sice náhodné zničení budov zemědělského podniku uvedeno, ale protože žadatel nezajistil přítomnost hasicích přístrojů, revizi komína a elektrických rozvodů, tak požár vzniklý na jeho farmě nelze brát jako zásah vyšší moci či mimořádnou okolnost. Nutno podotknout, že požár vznikl náhodou a nebyl úmyslně založen žadatelem. Je otázkou jaký vliv by na nehodu měl papír s revizemi a umístění jednoho hasičského přístroje do stáje. Zároveň je v dopise ministra uvedeno, že členské státy musí chránit finanční zájmy EU a protože evropské předpisy neumožňují rozložení úhrady dlužné částky je nemožné žadateli poskytnout splátkový kalendář ani změnit dobu splatnosti dlužné částky.
Na konci toho případu stojí zničený život mladé rodiny, která měla touhu podnikat v zemědělství a bohužel jí tento sen přivedl až k exekuci. A vyvstávají otázky. Kdo bude potrestán za podání lživé informace o splátkovém kalendáři v počátku případu? Nešlo celý případ řešit jinak než ukončením administrace? Jaké riziko by vyvolalo "porušení" pravidel EU nastavením splátkového kalendáře pro mladou rodinu? V každém z nás, kdo se případu věnoval od počátku, byla jiskřička naděje, že stát pro záchranu tohoto mladého zemědělce projeví větší odvahu. O to větší je zklamání, že se tak nestalo. A o to větší je potřeba dát skupině mladých sedláků, co se rozhodnou začít farmařit, individuální péči, aby k takovým případům v budoucnu nedocházelo. Vzhledem k statistikám průměrného věku v zemědělství má každý mladý zemědělec cenu zlata. A každá zmařená šance mladého podnikatele znamená větší katastrofu, než si dokážeme připustit.